PREKIŲ KATEGORIJOS

1. Bendrosios nuostatos

Šios pirkimo ir pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato asmens įsigyjančio prekes uberfeste.lt/ elektroninėje parduotuvėje (toliau – Pirkėjas), ir UAB „Tydora“ (toliau – Pardavėjas) tarpusavio teises, pareigas ir atsakomybę, Pirkėjui perkant prekes elektroninėje parduotuvėje. Įsigydamas prekes elektroninėje parduotuvėje, Pirkėjas sutinka su šių Taisyklių taikymu.

2. Sutarties sudarymas

2.1.   Pirkimo ir pardavimo sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo tada, kai Pirkėjas, elektroninėje parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs pristatymo metodą, susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, pasirinkęs mokėjimo būdą, paspaudžia mygtuką „Patvirtinu užsakymą“, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2.2.   Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma uberfeste.lt/ duomenų bazėje.

3. Pirkėjo teisės

3.1.   Pirkėjas turi teisę pirkti prekes elektroninėje parduotuvėje, vadovaudamasis šiomis Taisyklėmis bei Lietuvos Respublikos teisės aktais.
3.2.   Pirkėjas turi teisę atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju (išskyrus šiame skyriuje žemiau nurodytas išimtis), apie tai pranešęs Pardavėjui per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos.
3.3.  Pirkėjo teisė atsisakyti elektroninėje parduotuvėje sudarytos prekių pirkimo ir pardavimo sutarties su Pardavėju netaikoma šioms sutartims:
3.3.1.Sutartims dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas;
3.3.2.Sutartims dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl pažeistos gamintojo pakuotės ar (ir) individualių fizinių savybių pokyčių; 
3.4.   Pirkėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.
3.5. Pirkėjas, manantis, kad buvo pažeistos jo teisės, turi ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo pažeidimo dienos raštu kreiptis į Pardavėją ir išdėstyti savo reikalavimus. Pardavėjas privalo ne vėliau, kaip per 14 dienų nemokamai išnagrinėti prašymą ir pateikti išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jei problemos išspręsti nepavyksta, Pirkėjas turi teisę kreiptis į vartojimo ginčus neteismine tvarka sprendžiantį subjektą (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba, adresas Vilniaus g. 25, LT-01402 Vilnius, www.vvtat.lt) arba į teismą.

4. Pirkėjo pareigos

4.1.   Pirkėjas, pasirinkęs mokėjimo būdą, privalo sumokėti prekių ir jų pristatymo kainą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti sudarant sutartį) ir priimti užsakytas prekes.
4.2.   Pirkėjas, pasirinkęs atsiimti prekes Prekių atsiėmimo punkte, privalo jas atsiimti pasirinktame Prekių atsiėmimo punkte per 7 (septynias) kalendorines dienas nuo prekės pristatymo.
4.3.   Jei pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
4.4.   Pirkėjas privalo laikytis kitų Taisyklėse bei Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytų reikalavimų.

5. Pardavėjo teisės

5.1.   Pardavėjas turi teisę keisti, sustabdyti ar nutraukti tam tikrų savo funkcijų veikimą ar dalį jų, taip pat keisti uberfeste.lt esančių elementų išdėstymą. Atlikti veiklos pokyčiai neturi įtakos iki šių pakeitimų jau sudarytos sutarties vykdymui.
5.2.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jeigu Pirkėjas, pasirinkęs apmokėjimą naudojantis elektronine bankininkyste ar elektroninių mokėjimų sistemomis „Paysera“ ir „Paypal“  nesumoka už prekes per 3 (tris) darbo dienas.
5.3.   Kai Pirkėjas pasirenka apmokėjimą grynais pinigais prekių pristatymo/atsiėmimo metu, Pardavėjas, iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos, turi teisę susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju dienos.
5.4.   Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo užsakymą, jei:
5.4.1. Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo;
5.4.2. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;
5.4.3. Pirkėjas nepateikia Pardavėjui sutikimo jo asmens duomenų tikrinimui.
5.5.   Jei Pirkėjas bando pakenkti elektroninės parduotuvės darbui ar stabiliam veikimui, Pardavėjas gali be išankstinio perspėjimo apriboti, sustabdyti (nutraukti) jam galimybę naudotis elektronine parduotuve ir neatsako už jokius su tuo susijusius Pirkėjo nuostolius.
5.6.   Pardavėjas turi teisę vienašališkai pakeisti šias Taisykles, jas paskelbdamas elektroninės parduotuvės tinklalapyje. Pakeitimai įsigalioja nuo paskelbimo momento visiems po paskelbimo sudaromiems sandoriams.
5.7.   Pardavėjas turi kitas Taisyklėse ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas teises.

6. Pardavėjo pareigos ir garantija

6.1.   Pardavėjas įsipareigoja dėti pastangas sudarant sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis elektroninės parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
6.2.   Jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti prekę, kuri buvo siūloma kaip analogiška arba panaši, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas, ir visais atvejais atšaukti užsakymą.
6.3.   Pardavėjas, nesutikdamas su Pirkėjo raštu išdėstytais reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos, jeigu Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti Pirkėjui (vartotojui) išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.
6.4.   Pardavėjas garantuoja prekių kokybę.
6.5.   Pardavėjas įsipareigoja laikytis kitų šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų.

7. Prekių pristatymas

8. Prekių kokybės garantija ir tinkamumo naudoti terminas

8.1.   Kiekvienos uberfeste.lt parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.
8.2.   Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės, t.y. prekių savybės atitinka prekės aprašymą.
8.3.   Pardavėjas neatsako už tai, kad uberfeste.lt esančios prekės savo dydžiu, forma, spalva, ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų, spalvos ar kitų parametrų dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatybių ar kitų techninių priežasčių. Pirkėjui rekomenduojama perskaityti prekės aprašymą.
8.4.   Pardavėjas visais atvejais garantuoja daiktų kokybę (garantiją pagal įstatymą). Visoje ES prekėms suteikiama ne trumpesnė nei 24 mėn. garantija. Norėdamas ja pasinaudoti, Pirkėjas turi pateikti rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą), kartu su prekės įsigijimo dokumentu.
8.5.   Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Pirkėjų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

9. Pardavimo sutarties, prekių grąžinimo ir keitimo tvarka

10. Atsakomybė

10.1.   Pirkėjas atsako už registracijos formoje pateiktų duomenų teisingumą. Pirkėjas prisiima atsakomybę už padarinius, kilusius dėl registracijos formoje pateiktų duomenų klaidingumo ar netikslumo.
10.2.   Už pirkimo ir pardavimo sutarties, sudarytos naudojantis elektronine parduotuve, pažeidimą šalys atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
10.3.   Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų saugojimą ir/ar perdavimą tretiesiems asmenims. Jei uberfeste.lt teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie uberfeste.lt naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.
10.4.   Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, Privatumo politika, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
10.5.   Pardavėjas neatsako už kitų įmonių tinklalapiuose pateiktą informaciją, net jei Pirkėjas patenka į šiuos tinklalapius per Pardavėjo elektroninėje parduotuvėje esančias nuorodas.
10.6.   Pardavėjas neatsako už tai, kad elektroninėje parduotuvėje pateiktos prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais neatitinka realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio ypatumų.

11. Asmens duomenų tvarkymas

11.1.   Šiame punkte numatytos asmens duomenų tvarkymo nuostatos taikomos asmens duomenims, kuriuos prekių užsakymo (prikimo – pardavimo sutarties sudarymo) metu pateikia Pirkėjas ir (ar) jo atstovai naudojantis www.uberfeste.lt el. parduotuve. Kiti Pardavėjo asmens duomenų tvarkymo tikslai naudojantis svetaine www.uberfeste.lt pateikiami privatumo politikoje.
11.2.   Pirkėjas registruodamasis www.uberfeste.lt el. parduotuvėje privalo pateikti savo asmens duomenis (vardą, pavardę, el. pašto adresą, telefono numerį, pristatymo adresą bei užsakymo duomenis), kurie bus naudojami elektroninės prekybos vykdymo tikslu. Pirkėjas supranta, kad šie duomenys yra būtini pasirinktų prekių užsakymui (pirkimo – pardavimo sutarties sudarymui ir įvykdymui), todėl nepateikus šių duomenų, Pirkėjas negalės padaryti prekės užsakymo (t. y. sudaryti pirkimo – pardavimo sutarties).
11.3.   Pardavėjas patvirtina, jog šie asmens duomenys, bus naudojami elektroninės prekybos tikslu (t. y. www.uberfeste.lt el. parduotuvėje pasirinktų prekių užsakymui ir pristatymui). Šių duomenų teisėto tvarkymo sąlygos – Reglamento 6 str. 1 d. b p. (t. y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad su Pirkėju sudaryti ir įvykdyti prekių pirkimo – pardavimo sutartį) ir Reglamento 6 str. 1 d. c p. (t. y. tvarkyti asmens duomenis būtina, kad įvykdyti Pardavėjui taikomą teisinę prievolę saugoti šią sutartį ir (ar) tai patvirtinančius įrodymus, įskaitant ir pareigą vesti buhalterinę apskaitą). Šiuo tikslu tvarkomi Pirkėjo duomenys bus naudojami visą pirkimo – pardavimo sutarties vykdymo laikotarpį bei saugomi 10 metų po pirkimo – pardavimo sutarties įvykdymo.
11.4.   Pirkėjas supranta, jog www.uberfeste.lt el. parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodytais kontaktais (el. paštu ir (ar) telefonu) bus siunčiami informaciniai pranešimai, kurie būtini prekių užsakymui ir (ar) pristatymui įvykdyti.
11.5.   Pirkėjui yra žinoma, jog www.uberfeste.lt el. parduotuvėje atlikus prekių užsakymą, jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduodami siuntų pristatymo paslaugas teikiantiems tretiesiems asmenims (pvz., UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“). Pirkėjas supranta, kad atsiimant prekes prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“), siekiant tinkamai identifikuoti Pirkėją ir (ar) jo atstovus bei įsitikinti, kad prekes atiduoda tinkamam gavėjui, turi teisę nustatyti Pirkėjo tapatybę, prašant jo pateikti asmenį identifikuojantį dokumentą (pvz., pasą, asmens tapatybės kortelę, naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimą). Pirkėjas taip pat patvirtina, kad jis ir jo atstovai supranta, kad prekių atsiėmimo metu prekių atsiėmimo vietoje Pardavėjas ir (ar) trečiasis  asmuo (UAB „Omniva LT“, UAB „DPD Lietuva“) gali nusirašyti Pirkėjo ir (ar) jo atstovo pateikto asmenį identifikuojančio dokumento duomenis (pvz., dokumento numeris ar pan.) ir šiuos duomenis tvarkyti (įskaitant, bet neapsiribojant duomenų perdavimą Pardavėjui) kaip įrodymus patvirtinančius tinkamą užsakymo pristatymą.
11.6.   Pirkėjas yra informuojamas, jog jo nurodyti asmens duomenys gali būti perduoti tvarkyti tretiesiems asmenims (duomenų tvarkytojams), kurie padeda mums administruoti Svetainę ir (ar) saugoti jose esančius duomenis. Tokiais asmenimis gali būti duomenų bazių programinės įrangos tiekėjai, duomenų bazių administravimo paslaugų teikėjai, debesijos paslaugų teikėjai ir pan. Pirkėjui taip pat yra žinoma, kad jo asmens duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios ir (ar) teisėsaugos institucijoms (pvz., teismams, policijai ar kitoms priežiūros institucijoms); teisinių ir (ar) skolų išieškojimo paslaugų tiekėjams; prekių gamintojams (garantinio aptarnavimo atveju) ir kt. Tačiau, tik tada jei to bus reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus ir tik teisės aktų numatyta tvarka ir (ar) siekiant užtikrinti Pardavėjo teises, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir (ar) ginti teisinius reikalavimus.
11.7.   Pardavėjas tvarkydamas Jūsų asmens duomenis taiko tinkamas technines ir organizacines apsaugos priemones, kad užtikrintų visų tvarkomų asmens duomenų apsaugą nuo netyčinio ar neteisėto sunaikinimo arba netyčinio praradimo, pakeitimo, neįgalioto atskleidimo arba prieigos, ir nuo visų kitų neteisėtų apdorojimo formų.
11.8.   Pirkėjas patvirtina, kad jis (jei Pirkėjas yra fizinis asmuo) ir (ar) jo atstovai yra informuoti apie savo turimas duomenų subjekto teises:
11.8.1.  prašyti, susipažinti su savo asmens duomenimis ir gauti jų kopiją;
11.8.2.  prašyti, kad būtų ištaisyti ar apriboti netikslūs ar nepilni Jūsų asmens duomenys;
11.8.3.  prašyti, kad būtų ištrinti ar apriboti pertekliniai ar neteisėtai tvarkomi asmens duomenys;
11.8.4.  nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys;
11.8.5.  prašyti perkelti susistemintu, kompiuterio skaitomu formatu pateiktus savo asmens duomenis („teisė į duomenų perkeliamumą“);
11.8.6.  teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą, kai duomenų̨ tvarkymas grindžiamas duomenų subjekto sutikimu (pagal Reglamento 6 str. 1 d. a p.). Duomenų subjekto sutikimo atšaukimas nedaro poveikio duomenų̨ tvarkymo teisėtumui iki sutikimo atšaukimo;
11.8.7.pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (ada@ada.lt).
11.9.   Pirkėjas, tinkamai patvirtinęs savo tapatybę, gali pasinaudoti aukščiau išvardintomis savo teisėmis kreipdamasis į Pardavėją el. paštu, adresu info@uberfeste.lt arba registruotu paštu adresu Savanorių g 219, Vilnius, LT-02300, Lietuva.
11.10. Pardavėjas, gavęs Jūsų prašymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) mėnesį nuo Jūsų kreipimosi dienos, el. paštu (nebent prašoma pateikti kitaip) pateiks Jums atsakymą. Atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių, 1 mėnesio laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar mėnesiui (per 1 (pirmą) mėnesį informuojant apie pratęsimą ir tokio pratęsimo priežastis). Įgyvendinant duomenų subjekto teises, atitinkama informacija Jums bus pateikiama nemokamai. Tačiau, jei Jūsų prašymai bus akivaizdžiai nepagrįsti arba neproporcingi, visų pirma dėl jų pasikartojančio turinio, Pardavėjas gali imti pagrįstą mokestį, atsižvelgiant į informacijos teikimo arba pranešimų ar veiksmų, kurių prašoma, administracines išlaidas arba atsisakyti imtis veiksmų pagal Jūsų prašymą.
11.11. Daugiau informacijos apie Pardavėjo asmens duomenų apsaugą bei kitas asmens duomenų sąlygas susijusias su El. Parduotuve (www.uberfeste.lt) Pirkėjas gali rasti Pardavėjo privatumo politikoje, adresu https://uberfeste.lt/index.php/privatumo-politika/.

12. Informacijos siuntimas

12.1.   Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje pateiktu elektroninio pašto adresu arba SMS žinute jo nurodytu telefono numeriu;
12.2.   Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo elektroninės parduotuvės skyriuje „Kontaktai“ nurodytu adresu.

13. Baigiamosios nuostatos

13.1.   Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.
13.2.   Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
13.3.   Visi nesutarimai, kilę iš ar susiję su pirkimo ir pardavimo sutartimi tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra sprendžiami derybomis. Nepavykus susitarti, nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
13.4. Europos Komisija numato ginčų sprendimo internetu platformą, kurią galite rasti čia:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=LT